Saturday souvenir — Sunrise, Lake Malawi (Matema Beach), 1984